ภาพและกิจกรรมผู้บริหาร

นางสาวทิพพรรณ ไชยูปถัมภ์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานข้อมูลพื้นฐานการพัฒนาชนบทศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน

เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบท

กรมการพัฒนาชุมชน

ประกาศ/หนังสือสั่งการ