ภาพและกิจกรรมผู้บริหาร

นายชัยทวัตน์ ดำศรีสวัสดิ์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลการพัฒนาชุมชนศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน

เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบท

กรมการพัฒนาชุมชน

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

ประกาศ/หนังสือสั่งการ

เอกสารการประชุม