วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ

วิสัยทัศน์

มุ่งสู่การบริหารจัดเก็บข้อมูลที่ได้มาตรฐาน สู่ความเป็นสากล

พันธกิจ

เป็นหน่วยงานจัดทำนโยบายเพื่อบริหารจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลหมู่บ้านชนบทไทย (กชช. 2ค)

ภารกิจ บทบาทหน้าที่ของกลุ่มงานข้อมูลพื้นฐานการพัฒนาชนท

1. ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาระบบข้อมูลพื้นฐานระดับครัวเรือนและหมู่บ้าน/ชุมชน
2. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน จปฐ. และข้อมูล กชช. 2ค
3. ออกแบบโปรแกรมประมวลผลข้อมูล จปฐ.และ กชช. 2ค
4. บริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานและข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน
5. วิเคราะห์และจัดทำรายงานสถิติผลการสำรวจข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานและข้อมูล พื้นฐานระดับหมู่บ้าน
6. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาระบบข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชนบท ผ่านระบบเว็บเพื่อให้บริการการสืบค้นข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐแก่หน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน
7. ส่งเสริม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การใช้ประโยชน์ข้อมูล จปฐ. และ ข้อมูล กชช. 2ค
8. ปฏิบัติงานในฐานเลขา พชช. (คณะกรรมการอำนวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน)

ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

1. สร้างสรรค์ชุมชนให้พึ่งตนเอง

1.1 สร้างและพัฒนาผู้นำสัมมาชีพ
1.2 พัฒนาเครื่องมือเสริมสร้างสัมมาชีพชุมชน
1.3 ส่งเสริมชุมชนและภาคีร่วมพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
1.4 พัฒนาการบริหารจัดการชุมชน
1.5 บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชุมชน

2. ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัว

2.1 เพิ่มศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ
2.2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
2.3 ส่งเสริมช่องทางตลาด

3. เสริมสร้างทุนชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

3.1 พัฒนาระบบการจัดการและการเข้าถึงแหล่งทุนชุมชน

4. เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมารถนะสูง

4.1 เสริมสร้างศักยภาพองค์กรเพื่อยกระดับงานพัฒนาชุมชน
4.2 พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ
4.3 ยกระดับภาพลักษณ์องค์กร
(Visited 1 times, 1 visits today)