วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ

บทบาทหน้าที่ของกลุ่มงานข้อมูลพื้นฐานการพัฒนาชนท

1. ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาระบบข้อมูลพื้นฐานระดับครัวเรือนและหมู่บ้าน/ชุมชน
2. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน จปฐ. และข้อมูล กชช. 2ค
3. ออกแบบโปรแกรมประมวลผลข้อมูล จปฐ.และ กชช. 2ค
4. บริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานและข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน
5. วิเคราะห์และจัดทำรายงานสถิติผลการสำรวจข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานและข้อมูล พื้นฐานระดับหมู่บ้าน
6. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาระบบข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชนบท ผ่านระบบเว็บเพื่อให้บริการการสืบค้นข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐแก่หน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน
7. ส่งเสริม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การใช้ประโยชน์ข้อมูล จปฐ. และ ข้อมูล กชช. 2ค

ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน

พันธกิจ

1. พัฒนาระบบและกลไกส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ของชุมชน
2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการบริหารจัดการชุมชน
3. ส่งเสริมการพัฒนาระบบกลไกและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. พัฒนาสมรรถนะองค์กรในการทำงานเชิงบูรณาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

1. สร้างสรรค์ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข
- การแก้ไขปัญหาครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ
- เสริมสร้างความสุขมวลรวมชุมชนโดยพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
2. เสริมสร้างขีดความสามารถการบริหารงานชุมชน
- บริหารจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบทไทย
- เพิ่มขีดความสามารถผู้นำ องค์กร เครือข่าย
- ขับเคลื่อนและบูรณาการแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ
- ส่งเสริมการบริหารจัดการความรู้ของชุมชน
3. ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
- พัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และการตลาด
- ส่งเสริมการสืบสานภูมิป่ญญาท้องถิ่นเผยแพร่สู่เวทีโลก
- พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
4. เสริมสร้างธรรมาภิบาลและความมั่นคงของทุนชุมชน
- ส่งเสริมธรรมาภิบาลของกองทุนชุมชน
- พัฒนาทุนชุมชนให้มั่นคงสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค
5. เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
- พัฒนาองค์กรที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลง : องค์กรแห่งการพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาชุมชน
- บริหารทรัพยากรบุคคลเชิงยุทธศาสตร์เพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะองค์กร
- พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารยุทธศาสตร์
- เสริมสร้างภาพลักษณขององค์กร
(Visited 1 times, 1 visits today)