การจัดทำฐานข้อมูลครัวเรือนเปราะบาง เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการเยียวยา ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด-19)

13 กรกฎาคม 2563 /

10:04 น.

รประชุมพิจารณาขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการฯ และประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปี 2563

24 มีนาคม 2563 /

14:44 น.

นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมนำเสนอแผนการดำเนินงานโครงการการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปี 2563

23 มีนาคม 2563 /

15:03 น.

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เข้าปรึกษากรมการพัฒนาชุมชน ในการใช้ประโยชน์จากข้อมูล จปฐ. และ กชช. 2ค เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลและจัดทำเป็น Big Data ของกระทรวง พม.

15 พฤศจิกายน 2562 /

15:21 น.