โครงสร้าง/บุคลากร

ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลการพัฒนาชุมชน

นายชัยทวัตน์ ดำศรีสวัสดิ์
โทร. 02-1416279

ข้าราชการกลุ่มงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลการพัฒนาชุมชน

นายนันทวุฒิ เนียมสินธุ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
02-1412667

นายเอกสิทธิ์ จันทร์วัฒนะ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร. 02-1416299

นางสาวอานุช ฉายาภักดี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
02-1416297

นางสาววราพร หวังกลับ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
02-1416300

นางสาวนัฐธีรา จันพล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
02-1416302

(Visited 1 times, 1 visits today)