ด่วนที่สุด ที่ มท 0405.6/ว587 ลว. 27 สิงหาคม 2564 เรื่อง การประชุมชี้แจงแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณค่าจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) ปี 2564

27 สิงหาคม 2564 /

17:43 น. /

ดาวน์โหลด

ด่วนที่สุด ที่ มท 0405.6/ว 1867 เรื่อง การประชุมเตรียมความพร้อมการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. ๒ค) ประจำปีงบประมาณ 2564 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2564

07 กรกฎาคม 2564 /

12:35 น. /

ดาวน์โหลด