มท 0405.6/ว1825 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เรื่อง การฝึกอบรมระบบโปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) สำหรับใช้จัดเก็บข้อมูลห้วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570)

24 พฤษภาคม 2565 /

14:58 น. /

ดาวน์โหลด

มท0405.6/ว006 ลว.17 มี.ค. 2565 เรื่อง การทดสอบระบบโปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) สำหรับใช้จัดเก็บข้อมูลห้วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

17 มีนาคม 2565 /

16:44 น. /

ดาวน์โหลด

ด่วนที่สุด ที่ มท 0405.6/ว587 ลว. 27 สิงหาคม 2564 เรื่อง การประชุมชี้แจงแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณค่าจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) ปี 2564

27 สิงหาคม 2564 /

17:43 น. /

ดาวน์โหลด