มท. 0405.6/ว81 ลว. 13 ตุลาคม 2559 เรื่อง ชะลอการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง”กิจกรรมฝึกอบรมผู้บันทึกข้อมูล เรื่องการใช้โปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ.” ที่ดำเนินการในระดับจังหวัด

13 ตุลาคม 2559 /

03:51 น. /

ดาวน์โหลด