บริการข้อมูล จปฐ./กชช. 2ค

จปฐ. และ กชช. 2ค ปี 2564

หนังสือและตารางการเผยแพร่สปอตวิทยุ และสปอตวิทยุ

1. 30 วินาที

2. เกิน 30 วินาที

ดาวน์โหลดโปรแกรมจัดเก็บ บันทึก และประมวลผล ปี 2564

 คุู่มือการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช. 2ค

(Visited 1 times, 1 visits today)