อบรมการใช้งาน Smart Data ให้แก่ตัวแทนอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับอำเภอ ภาคตะวันออก (ชลบุรี)

วันที่ 19 มีนาคม 2563 อบรมการใช้งาน Smart Data ให้แก่ตัวแทนอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับอำเภอ ภาคตะวันออก ณ เทศบาลเมืองชลบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)