รายงานติดตามความก้าวหน้าโครงการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปี 2563 ครั้งที่ 5

วันนี้ (17 มิถุนายน 2563) เวลา 14.00 น.

นายนิวัติ น้อยผาง เป็นประธานการประชุมรับฟังการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปี 2563 เพื่อรับฟังความก้าวหน้าการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ของการดำเนินงานโครงการฯ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ผู้รับจ้าง)

ในการนี้มีหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม พัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมและให้ข้อคิดเห็น

ณ ห้องประชุม 5002 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)