รประชุมพิจารณาขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการฯ และประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปี 2563

วันนี้ (24 มีนาคม 2563) เวลา 09.30 น.

นายชัยยา ขำสะอาด ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมพิจารณาขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการฯ และประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปี 2563

ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และคณะทำงานฯ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ผู้รับจ้าง)

ณ ห้อง War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)