การจัดทำฐานข้อมูลครัวเรือนเปราะบาง เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการเยียวยา ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด-19)

วันนี้ (10 กรกฎาคม 2563) เวลา 14.00 น. นายนิวัติ น้อยผาง เป็นประธานการประชุม เรื่องการจัดทำฐานข้อมูลครัวเรือนเปราะบาง เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการเยียวยา ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019        (โควิด-19) โดยบูรณาการฐานข้อมูลจากหลายแหล่งที่มีอยู่ในระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (TPMAP) ประกอบด้วย

1) ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) (กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

2) ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

3) ข้อมูลผู้ได้รับสวัสดิการแห่งรัฐ (กระทรวงการคลัง)

4) ข้อมูลผู้ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาไทย)

5) ข้อมูลเด็กนักเรียนยากจน (กระทรวงศึกษาธิการ)

ในการนี้ มีผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ดร.อานนท์ แปลงประสพโชค ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ แห่งชาติ (NECTEC) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมและให้ข้อคิดเห็น

ณ ห้องประชุม WARROOM ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

 

(Visited 1 times, 1 visits today)