กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เข้าปรึกษากรมการพัฒนาชุมชน ในการใช้ประโยชน์จากข้อมูล จปฐ. และ กชช. 2ค เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลและจัดทำเป็น Big Data ของกระทรวง พม.

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.20 น.
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เข้าปรึกษากรมการพัฒนาชุมชน ในการใช้ประโยชน์จากข้อมูล จปฐ. และ กชช. 2ค เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลและจัดทำเป็น Big Data ของกระทรวง พม. ณ ห้องวอรูม กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)