นายพิสันติ์ ประทานชวโน รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบนโยบายการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.และข้อมูลพื้นฐาน ปี 2557 2/2