มท 0405.6/ว0745 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562 เรื่อง ขอความร่วมมือในการดำเนินงานเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1)

04 เมษายน 2562 /

12:56 น. /

ดาวน์โหลด

มท 0405.6/ว0642 ลว. 18 มีนาคม 2562 เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเป็นประธานและแสดงปาฐกถาพิเศษในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และการนำระบบบริหารการจัดเก็บข้อมูลคนจนแบบชี้เป้า (TPMAP) มาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน

19 มีนาคม 2562 /

10:40 น. /

ดาวน์โหลด