นายชัยทวัตน์ ดำศรีสวัสดิ์ ผอ.กง.บริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ เป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อเรื่อง “ข้อมูล จปฐ./ข้อมูล กชช. 2ค /TPMAP และการขจัดความยากจนโดยใช้ข้อมูล จปฐ.ในการชี้เป้า” แก่พัฒนากร รุ่น 116

15 เมษายน 2564 ท่าน ผอ.ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นายชัยทวัตน์ ดำศรีสวัสดิ์ ผอ.กง.บริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อเรื่อง “ข้อมูล จปฐ./ข้อมูล กชช. 2ค /TPMAP และการขจัดความยากจนโดยใช้ข้อมูล จปฐ.ในการชี้เป้า” แก่พัฒนากร รุ่น 116 จำนวน 96 คน ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

(Visited 1 times, 1 visits today)