องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระดิ่ง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย ซึ่งเป็นตำบลที่มีผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ครบ 100 % เป็นตำบลแรกของประเทศ

  • สุโขทัย…เมืองมรดกโลก

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. รศ.ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์ รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และคณะลงพื้นที่ ติดตามผลการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.)ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระดิ่ง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย ซึ่งเป็นตำบลที่มีผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ครบ 100 % เป็นตำบลแรกของประเทศ

ในการนี้นายธวัช ใสสม พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย มอบหมายนางสาววารี ทับทองหลาง ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมติดตามให้การสนับสนุนการดำเนินงานดังกล่าว

ทั้งนี้ นายสมพงค์ ชมชัย นายอำเภอคีรีมาศ พร้อมด้วยนางอโณทัย แก้วกิ่ง พัฒนาการอำเภอคีรีมาศ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอคีรีมาศ ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลผลการดำเนินงานการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นจริง และสามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชนได้อย่างแท้จริง

ปัจจัยแห่งความสำเร็จในกิจกรรมนี้ 1)ผู้บริหารระดับสูงของอำเภอให้ความสำคัญในการจัดเก็บข้อมูลฯ ส่งผลให้ทีมงานมีขวัญกำลังใจในการดำเนินงาน 2)มีการกำหนดเป้าหมาย(จัดเก็บแล้วเสร็จภายใน 10 วัน) 3)วางแผนการดำเนินงาน มีการติดตามผลอย่างต่อเนื่องผ่านระบบ Line app. ทุกวัน 4)กรณีมีปัญหาในการจัดเก็บข้อมูลฯ จะดำเนินการแก้ไขทันที

สุขที่…สุโขทัย

(Visited 1 times, 1 visits today)