ตรวจสอบ ติดตามความก้าวหน้าการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปี 2563 จ.ภูเก็ต

วันนี้ (24 มิถุนายน 2563) เวลา 13.00 นายสุริยา บุญเรืองยศศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานแผนและข้อมูล รวมด้วยนายนันทวุฒิ เนียมสินธุ์ นายโกวิทย์ ยอดวิทยา ร่วมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปี 2563 เพื่อรับฟังความก้าวหน้าการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ของการดำเนินงานโครงการฯ โดยมี นายคมสิทธิ์ สุริยวรรณ พจ.ภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ผู้รับจ้าง) ผู้ประสานงานการจัดเก็บ จปฐ. จ.ภูเก็ต และ จนท.สพจ.ภูเก็ต ร่วมให้ข้อมูลฯ
ณ ห้องประชุมฯ จ.ภูเก็ต

 

(Visited 1 times, 1 visits today)