พช.ประชุม ให้ความรู้โควิด-19 ควบคู่การจัดเก็บข้อมูล จปฐ.

พช.ประชุม ให้ความรู้โควิด-19 ควบคู่เก็บข้อมูล จปฐ.

จากสถานการณ์การระบาดของ ไวรัสโควิด-19 กรมการพัฒนาชุมชน ได้ประชุมแผนการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) เพื่อนำข้อมูลมายกระดับพััฒนาคุณภาพชีวิต และได้ข้อมูลในการนำมาปรับแผนนำมาใช้ในเชิงนโยบาย เพื่อรับสถานการณ์การแพร่ระบาดในอนาคต ให้ความรู้ครัวเรือนเรื่องการปฏิบัติตน  ขณะอยู่ที่บ้าน (stay at home) ไปพร้อมกับการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. โดยอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลที่เป็นผู้นำชุมชน อสม. รพ.สต. นศ. เยาวชนในพื้นที