การบริหารการจัดเก็บข้อมูล 
ข้อมูล จปฐ.
ข้อมูล กชช 2 ค
ภาพและข่าวกิจกรรม
ขอความกรุณากรอกแบบสอบถามฯ และแบบประเมินฯ ด้วย ค่ะ
การนำเสนอผลข้อมูล จปฐ. ปี 2556<Click >
ในรายการ วาไรตี้ทูเดย์ บาย สายสวรรค์ ขยันยิ่ง
ทางช่อง 9 ระหว่างวันที่ 28 ส.ค. ถึง 30 ก.ย. 56
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ฯ วันที่ 9-11 กันยายน 2557 ณ วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน บางละมุง
Best Practice การใช้ประโยชน์จากข้อมูล จปฐ. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
       คนศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
หนังสือสั่งการ/เวียน
แนวทางการตรวจสอบข้อมูล จปฐ. และข้อมูลพื้นฐาน ปี 2557
แบบสรุปครัวเรือนที่ไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลฯ ได้
 
 
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคาร B ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม.10210
โทรศัพท์ 0 - 2141 - 6047  โทรสาร 0 - 2143 - 8920 - 1
http://www.cdd.go.th/