นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบนโยบายการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.และข้อมูลพื้นฐาน ปี 2557

(Visited 1 times, 1 visits today)