มท 0405.6/4051 ลว. 7 สิงหาคม 2561 เรื่อง การทดสอบระบบ CDD Digital Survey version 1 ตามโครงการความร่วมมือในการจัดทำระบบสำรวจจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล (Digital Survey) ระหว่างกรมการพัฒนาชุมชน กับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

07 สิงหาคม 2561 /

15:16 น. /

ดาวน์โหลด