โครงสร้าง/บุคลากร

ผู้อำนวยการกลุ่มงานข้อมูลพื้นฐานการพัฒนาชนบท

นางวัฒนาพร ฉิมสุวรรณ์

ข้าราชการกลุ่มงานข้อมูลพื้นฐานการพัฒนาชนท

นางสาวดวงใจ พัทมุข
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายอรรถพงศ์ สงวนเดือน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสมจิตร ศิรินาม
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายจักรพงศ์ การีชุม
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาววราพร หวังกลับ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวนัฐธีรา จันพล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

(Visited 1 times, 1 visits today)