สถานการณ์คุณภาพชีวิตของคนไทยระหว่างปี 2555-2559 (คุณดวงใจ พัทมุข ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน)(กันยายน 2559)

(Visited 1 times, 1 visits today)